Voorwaarden e-tickets


Algemene voorwaarden e-ticketing museum het Markiezenhof in Bergen op Zoom.


1. Onder ‘e-ticket’ wordt verstaan het document dat wordt besteld en betaald op de website van het Markiezenhof: www.markiezenhof.nl en wordt geprint door de bezoeker en bedoeld is als toegangsbewijs. Onder ‘bezoeker’ wordt verstaan de persoon die een e-ticket aanschaft.


2. Het e-ticket is een geldig toegangsbewijs indien voldaan is aan onderstaande voorwaarden:

  • De e-tickets zijn niet gebonden aan een dag of tijdstip en zijn geldig tot en met een jaar na de dag van aankoop.
  • Wij adviseren om uw e-ticket(s) te printen. Dit versnelt de doorloop bij de ingang.
  • Het e-ticket is alleen geldig op de periode die op het e-ticket wordt vermeld en gedurende de openingstijden van het Markiezenhof, met dien verstande dat het recht op korting op een lidmaatschap zoals op het e-ticket is vermeld geldig blijft.
  • Een e-ticket kan niet worden ingeleverd en/of gerestitueerd.


3. Voor alle vragen en opmerkingen over e-tickets kan de bezoeker gebruik maken van het e-mailadres: markiezenhof@bergenopzoom.nl


4. E-tickets kunnen worden aangekocht door middel van het sluiten van een overeenkomst op afstand via www.markiezenhof.nl. Een aanbod van de bezoeker wordt geacht te zijn gedaan indien de bezoeker het bestelformulier volledig heeft ingevuld en elektronisch aan het Markiezenhof heeft gestuurd door middel van het aanklikken van 'bevestigen' in de bestelprocedure. De overeenkomst tussen de bezoeker en het Markiezenhof komt tot stand op het moment dat het Markiezenhof, na verificatie van de betaling, per e-mail een e-ticket aan de bezoeker heeft gestuurd. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere aldus gesloten overeenkomst tussen de bezoeker en het Markiezenhof. Op het e-ticket wordt het betaalde bedrag vermeld. Op de aankoop van een e-ticket is de wettelijke afkoelingsperiode van 7 dagen volgens de ‘Wet bescherming van de consument bij op afstand gesloten overeenkomsten’ niet van toepassing wegens het tijdsgebonden karakter van de e-ticket.


5. De op deze website genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Betalingen dienen te geschieden door middel van een creditcard of door middel van het systeem iDeal. Op de betaling zijn de algemene voorwaarden van de desbetreffende bank en de desbetreffende betalingsmodule van toepassing.


6. Een e-ticket geeft per persoon eenmalig toegang tot het Markiezenhof. Na de toegangscontrole vervalt de geldigheid van het e-ticket. Een e-ticket geeft geen garantie tot directe toegang tot het Markiezenhof bijvoorbeeld i.v.m. verhuur gebouw, sluitingsdagen, zie openingsdagen en toegankelijkheid op de website van het museum. De Bezoekvoorwaarden van het Markiezenhof zijn van toepassing. Deze voorwaarden zijn te vinden op www.markiezenhof.nl


7. Houders van bepaalde kaarten of lidmaatschapspassen die vermeld worden in de bestelprocedure komen in aanmerking voor korting. Indien de bezoeker in aanmerking komt voor korting dient de bezoeker het bewijs van korting mee te nemen en te tonen bij bezoek aan het Markiezenhof. Indien dit niet mogelijk is dient de bezoeker de volledig prijs te betalen of het verschil bij te betalen. De korting is slechts geldig voor de persoon die vermeld staat op de desbetreffende kaart.


8. De gegevens die bij de aanschaf van een e-ticket worden ingevoerd zullen voor het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt worden. Onder het uitvoeren van de overeenkomst wordt verstaan: de aanschaf, de elektronische verzending, de controle van het e-ticket en de eventuele afhandeling van vragen. Tevens kunnen de ingevoerde gegevens gebruikt worden voor het monitoren c.q. onderzoeken van het product ter verbetering van het product en kunnen er, op incidentele basis vragen gesteld worden aan degene die het e-ticket besteld heeft.


9. Het Markiezenhof is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door het door derden lezen van het door de Bezoeker ingevoerde emailadres alsmede door het niet functioneren van het ingevoerde emailadres.


10. Op deze Algemene Voorwaarden en de door de bezoeker met het Markiezenhof te sluiten overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen terzake van of voortvloeiend uit de overeenkomst zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.