Museum en Archief
Top monumenten Brabant Gemeente Bergen op Zoom

Schenken of overbrengen

Het Markiezenhof verzamelt bronnen over de geschiedenis van de stad Bergen op Zoom en de regio West-Brabant en de geschiedenis van kermis en jaarmarkten. Door het aannemen van schenkingen, door aankopen en door overbrenging van archieven groeit de collectie. Deze collectie is de basis van het kenniscentrum en wordt aan het publiek beschikbaar gesteld door middel van bijvoorbeeld tentoonstellingen, publicaties, deze website en voor individueel onderzoek in de studiezaal.

Op dit onderdeel van de website kunt u lezen hoe u uw historische materiaal een plek kunt geven in Het Markiezenhof. Daarbij wordt onderscheid gemaakt in

Particuliere archieven

Kan ik mijn archief, collectie of beeldmateriaal bij Het Markiezenhof onderbrengen?

Het Markiezenhof krijgt regelmatig particuliere archieven en documentatie aangeboden.  Particuliere archieven, beeld- en documentatiecollecties kunnen afkomstig zijn van personen, families, groepen mensen, verenigingen, stichtingen, bedrijven etcetera.

Een particulier archief kan worden geschonken of in bewaring worden gegeven.
In geval van schenking wordt Het Markiezenhof de eigenaar en daarmee volledig verantwoordelijk voor het beheer en behoud van het archief.
Als een archief in bewaring wordt gegeven dan blijft het archief in het bezit van de particulier. De eigenaar en Het Markiezenhof maken afspraken over wat er met het archief gedaan wordt en de openbaarheid van het archief. Hiervoor kunnen kosten gerekend worden. Een archief maakt pas deel uit van de collectie als de archiefstukken aan Het Markiezenhof zijn overgedragen. De fysieke overplaatsing van blijvend te bewaren archiefbescheiden wordt overbrenging genoemd.

Een archief maakt pas deel uit van de collectie als de archiefstukken aan Het Markiezenhof zijn overgedragen. De fysieke overplaatsing van blijvend te bewaren archiefbescheiden wordt overbrenging genoemd.

Denkt u materiaal in huis te hebben dat een aanvulling kan zijn op onze collectie(s) dan kunt u contact opnemen via de menu's Contact Archiefdienst of Contact Museum (voor museale objecten).

lees meer over overbrenging van een particulier archief of collectie...

lees meer over bewerking van uw archief of collectie...

 

Overheidsarchieven

Alle overheidsarchief beherende instellingen in Nederland zijn gehouden aan de Archiefwet. De oorspronkelijke Archiefwet dateert uit 1918 en is sindsdien meerdere malen aangepast, de laatste keer in 1995. Deze wet regelt hoe overheidsinstellingen (gemeente, provincie, rijk, politie, waterschap) met hun archieven om moeten gaan. De archiefwet stelt onder meer strenge eisen aan de wijze waarop archieven moeten worden bewaard (kluis met strikte klimaatregeling) en regelt onder andere de openbaarheid ervan. Bij overbrenging verschuift de verantwoordelijkheid voor de archiefbescheiden. In eerste instantie is een overheidsorgaan zelf verantwoordelijk voor de archiefbescheiden die het onder zich heeft. Bij overbrenging van archieven van de gemeentelijke overheid naar Het Markiezenhof wordt de gemeentearchivaris verantwoordelijk. Overbrenging naar een archiefbewaarplaats is wettelijk verplicht volgens de Archiefwet. De overbrengingstermijn is 20 jaar.

Wie zijn verplicht hun archieven na twintig jaar over te dragen aan Het Markiezenhof?

  • Gemeente Bergen op Zoom
  • Gemeente Steenbergen
  • Gemeente Woensdrecht

Archieven zijn alleen goed te raadplegen wanneer deze toegankelijk zijn gemaakt. De overheid is hiertoe zelfs verplicht. Zo dient ieder overheidsarchief voorzien te zijn van een inventaris en ieder particulier archief van een plaatsingslijst.
Een overheidsarchief kan pas worden overgebracht als het aan de normen voor een goede, geordende en toegankelijke staat voldoet en dus een toegang bevat.

Objecten en kunsthistorische collecties

Voor meer informatie over het schenken, verkopen of in bruikleen geven van museale objecten kunt u contact opnemen met het Markiezenhof t.a.v dhr. Peter Priester, Conservator.