Museum en Archief
Top monumenten Brabant Gemeente Bergen op Zoom

Genealogisch onderzoek

Is er iets bekend over uw familienaam?

Genealogen die stille dromen koesteren over voorvaderen met blauw bloed komen vaak bedrogen uit. In plaats van edellieden, vinden zij eenvoudige boeren of criminelen. Daarom blijf nuchter en verzamel eerst gegevens bij familieleden. Die graaf ontdek je toch niet zo snel. Met de doopnamen en geboorte- en trouwdata van de ouders of grootouders op zak kan de genealoog het best beginnen bij het Historisch Centrum het Markiezenhof.
Wie het Historisch Centrum het Markiezenhof voor familieonderzoek betreedt, kan het best eerst nagaan of er reeds iets over zijn/haar familienaam is uitgezocht of gepubliceerd. In de archiefbibliotheek staan verzamelingen uitgewerkte stambomen of gedeelten daarvan. Stamboomonderzoeken van de laatste tien jaar kunt u via de bibliotheekcatalogus op de computer opzoeken.

Een andere bron vormen de boeken van E.A. van Beresteyn, Genealogisch Repertorium tot 1970. 5 din (Den Haag, 1972.1995).

Wat is eigenlijk de Burgerlijke Stand?
De Burgerlijke Stand is in Noord-Brabant en dus ook in Bergen op Zoom en Woensdrecht op 1 januari 1811 ingevoerd. Het betreft hier de akten van geboorte, huwelijk en overlijden over het algemeen vanaf 1811-1940. Na deze periode zijn deze akten voor stamboomonderzoek nog niet openbaar vanwege bescherming van de persoonlijke levenssfeer, zoals men dat mooi noemt of anders gezegd om de privacy te beschermen.

Niet openbaar zijn:

  • Overlijdensakten jonger dan 50 jaar.

  • Huwelijksakten jonger dan 75 jaar.

  • Geboorteakten jonger dan 100 jaar.

Om snel een akte te kunnen vinden zijn er van de doop-, trouw- en overlijdensregisters indexen op namen gemaakt, de zogenaamde tienjaarlijkse tafels. De indexen omvatten telkens een periode van tien jaar, met voorin de geboorten, in het midden de huwelijken en achterin de overlijdens. In alfabetische volgorde geven zij de namen van de geborenen, gehuwden en overledenen met een verwijzing naar de datum van aangifte en het aktenummer. Daarnaast bestaan er nog de huwelijksbijlagen, ingeleverd ten behoeve van het te sluiten huwelijk. De huwelijksbijlagen bevatten afschriften van de geboorte- of doopakte van bruid en bruidegom. Bovendien kunnen ze overlijdensakten van de ouders en de vorige partner bevatten en een bewijs van dienen in de nationale militie.

Wat is het bevolkingsregister?
In het Bevolkingsregister kunt u informatie vinden over de gezinssamenstelling. Aanvankelijk werden die per wijk samengesteld door wijkmeesters. Dat gebeurde tijdens de volkstellingen van 1812, 1830 en 1840. In 1850 is het bevolkingsregister officieel ingevoerd. De bevolkings-gegevens werden alfabetisch op naam van het gezinshoofd geregistreerd. De registers werden periodiek - na 10 of 20 jaar - vernieuwd.

De registers van de Burgerlijke Stand en de Bevolkingsregisters van de gemeenten Bergen op Zoom, Halsteren, Dinteloord, Huijbergen, Nieuw-Vossemeer, Ossendrecht, Putte, Steenbergen en Woensdrecht zijn op de website te vinden bij het onderdeel Zoeken en Vinden - Genealogie. Hier kunt u alle registers inzien en is de index van een groot deel van de boeken te raadplegen.